Stanovy spolku Z Pasovar

dle Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Název, forma, sídlo

Spolek z Pasovar (dále jen „spolek“) je právnickou osobou se sídlem: Světlík 71, 382 16 Světlík.

II.  Poslání spolku

Spolek je sdružením zájemců o historii obce Pasovary. Jeho účelem je sdružovat členy, kteří jsou ochotni jakkoliv pomoci při obnově tvrze Pasovary a celé přilehlé obce, podílet se na činnosti spolku a jeho propagaci. Spolek je nepolitické neziskové sdružení, nezávislé na jiných subjektech, je samostatnou právnickou osobou.

III.  Činnost spolku

Hlavní činnost spolku vyplývá z jeho poslání. Zahrnuje především:

 • pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích a archeologickém výzkumu pod odborným vedením pracovníků památkové péče,
 • péči o přírodu v okolí tvrze, snahu o trvale udržitelný rozvoj a péči o krajinu,
 • shromažďování materiálů o tvrzi (pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentaci,
 • pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku, povedou k zpopularizování jeho činnosti a získání dalších zájemců o aktivity spolku,
 • získávání finanční prostředků z různých zdrojů, jejich shromažďování na běžném účtu a použití k rozvoji činnosti spolku,
 • pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí,
 • aktivní spolupráci s obcí Světlík, orgány veřejné správy a ostatními společnostmi a institucemi, které mají vztah k regionu,
 • provádění dalších aktivit, které povedou k rozvoji spolku.

Spolek bude výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost.

IV.  Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Pasovarské tvrzení
 • Rada
 • Arcikancléř

Veškeré funkce v orgánech spolku jsou dobrovolné a čestné bez nároku na odměnu v jakékoliv formě.

 • PASOVARSKÉ TVRZENÍ

Pasovarské tvrzení je nejvyšším orgánem spolku. Orgán je tvořen z řádných členů spolku, volí členy Rady a schvaluje změnu stanov. Rozhoduje o zániku členství ve spolku.

Zasedání Pasovarského tvrzení se koná minimálně jednou ročně.

Pasovarské tvrzení je usnášeníschopné v případě účasti minimálně dvou třetin svých členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

 • RADA

Rada je výkonným orgánem spolku tvořeným třemi členy volenými na pět let.

Do působnosti Rady patří:

 • definování a realizace dílčích cílů spolku,
 • koordinování a organizování činností spolku
 • svolávání Pasovarského tvrzení,
 • spravování majetku spolku,
 • rozhodování o hospodaření s finančními prostředky,
 • rozhodnutí o přijetí nových řádných členů spolku,
 • stanovení výše ročního členského příspěvku,
 • vedení seznamu členů spolku,
 • jmenování Arcikancléře.

Zasedání Rady svolává Arcikancléř minimálně dvakrát do roka. Účast člena rady na zasedání je povinná. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Rozhodnutí Rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů.

 • ARCIKANCLÉŘ

Arcikancléř je statutárním zástupcem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektuje rozhodnutí Rady nebo Pasovarského tvrzení.

Arcikancléř je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Pasovarskému tvrzení.

Arcikancléř je jmenován Radou a jeho funkční období končí odvoláním Radou, abdikací nebo zánikem členství ve spolku.

V.  Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Vstup do spolku je dobrovolný a je podmíněn řádným vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku, který je stanoven Radou.

Členství ve spolku je dvoustupňové:

 • první stupeň „PATRON“
 • druhý stupeň „ŘÁDNÝ ČLEN“

PATRON:

 • patronem se stává zájemce v okamžiku zápisu do seznamu členů na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku,
 • patron má právo účastnit se zasedání Pasovarského tvrzení s hlasem poradním, má právo podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku,
 • patron má povinnost dodržovat stanovy spolku a pravidelně platit členský příspěvek.

ŘÁDNÝ ČLEN:

 • řádným členem se stává patron na základě udělení souhlasu Radou spolku,
 • řádný člen má právo:
 • podílet se na činnosti spolku,
 • být informován o činnosti a dění ve spolku,
 • podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • řádný člen má zejména povinnost:
 • napomáhat činnosti spolku,
 • platit pravidelně členské příspěvky,
 • dodržovat stanovy spolku,
 • plně respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Členství ve spolku zaniká z důvodu:

 • nezaplacení ročního členského příspěvku do konce daného kalendářního roku,
 • úmrtí člena či zániku právnické osoby člena,
 • rozhodnutí Pasovarského tvrzení o vyloučení.

VI. Seznam členů

 • Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam členů spolku obsahuje údaje o členech. Seznam členů je veden v elektronické podobě. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů ve smyslu Čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.
 • Údaje ze seznamu členů spolku jsou využívané pro potřeby interního chodu spolku a pro potřeby vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví v platném znění. Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto seznamů je odpovědný Arcikancléř.
 • V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště / sídlo, emailová adresa.
 • Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů se provádí na základě usnesení příslušného orgánu spolku. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí Arcikancléř.
 • Člen je povinen oznámit emailem Radě každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
 • Seznam členů je zpřístupněn pouze řádným členům spolku. Arcikancléř je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

VII. Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

 • pravidelné člensképříspěvky,
 • výnosy z majetku,
 • sponzorské dary, granty, dotace,
 • vedlejší hospodářská činnost.

Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění jeho provozu.

Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.

Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy.

Za hospodaření spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Pasovarskému tvrzení zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

VIII.  Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Pasovarského tvrzení,
 • rozhodnutím soudu z důvodů stanovených v §270 občanského zákoníku.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Pasovarské tvrzení o způsobu majetkového vypořádání.

IX. Zakladatelé spolku

Eliška Princová, Martin Hanuš, Tomáš Vlk

X. Závěrečné ustanovení

Spolek může na základě rozhodnutí Pasovarského tvrzení vydat organizační dokumenty k zajištění chodu spolku, zejména organizační a provozní řád, finanční, příp. i jednací řád.

První Radu tvoří všichni zakladatelé spolku.

Spolek má v souladu s cíli své činnosti právo obracet se na státní orgány s peticemi.

Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.