Renesanční palac

Objekt tzv. Renesančního paláce se při průzkumu podařilo datovat již do roku někdy 1468, kdy bylo smíceno dřevo na výstavbu objektu. Tyto trámy byly dendrochronologicky odatovány. Ve dvou případech se jedná o uřezané stropní trámy a v jednom případě se jedná o zazděné stavební lešení. Tudíž lze uvažovat, že výstavba tohoto paláce probíhala někdy po roce 1468. Palác byl přistavěn k severní hradbě již tehdy stojící tvrze.

V prvním renesančním období došlo ke zvětšení okenních otvorů, k vložení klenby do sklepů, které mohly být dříve plochostropé s dřevěným trámovým stropem.
V rámci druhé renesanční etapy došlo k vložení dřevěného trámového stropu do prostoru. V podstatě do úrovní parapetů oken v prvním patře. Velkou přestavbou prošel objekt v době klasicistní, kdy dochází k úpravám okenních otvorů, vyzdívání nových záklenů a ostění. Patrně se bude jednat o úpravy pro bydlení většího počtu obyvatel, než pro jaký původně sloužil palác. Mladší úpravy se již dodnes nedochovaly, předpokládáme, že šlo spíše o udržovací práce, četné výmalby interiérů apod. Při probíhajícím archeologickém výzkumu byly na stěnách v místech zásypů sutin nacházeny omítky a bohatý souvrství vápenných nátěrů. Na nátěrech byly nalezeny i různé šablonové vzory. Jedná se převážně o nátěry v 19. a 20. stol. dokládají, že tyto místnost sloužila jako obytná.

Zdroj: Stavebně historický průzkum Pasovary – renesanční palác tvrze č. parcely 17, katastrální území Pasovary Prchalová Kroulíková, Kateřina