Pasovary

První zmínka o vsi Pasovary pochází z roku 1278, kdy patřila vladykům z Cipína a Pasovar. Dochovaná tvrz však vznikla až ve druhé polovině čtrnáctého století. Název tvrze a přilehlé vsi pochází z německého slova „Passauer“ – Pasovan, člověk přišlý z Pasova. Podle prvních obyvatel, kteří přišli jako kolonisté z okolí Pasova v polovině 13. století.

Po vymření rodu vladyků z Cipína získal panství jako odúmrť Matěj Višně z Větřní. V roce 1623 byly Pasovary Višňům pro účast na stavovském povstání zabaveny a roku 1624 prodány společně s dalšími vesnicemi a dvory jako císařský konfiskát městu Český Krumlov, kdy tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo a zpustla. V průběhu staletí byla tvrz rozšiřována o další hospodářské budovy. Podle katastrální mapy z roku 1887 byla zástavba vsi soustředěna kolem návsi a krystalizačním jádrem byl shluk staveb v okolí bývalé tvrze při západním okraji vesnice, která měla v roce 1910 celkem 32 domů.

foto z r. 1949 a 2024

Za foto aktuálního stavu děkujeme Radku Látovi

Město areál tvrze využívalo jen k hospodářským účelům a po požáru v roce 1907 ji ponechalo osudu. V období po druhé světové válce byla osada postupně opuštěna a po roce 1945 zbořena. V tvrzi bylo ještě umístěno pastevecké družstvo, ale po jeho zániku zůstala tvrz pustá.


Z tvrze se dochovala dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora. Věž má několik zachovalých kamenických prvků – ostění oken a dveří, krakorce. Dalším významnými prostory jsou dva zachovalé sklepy zřejmě původního paláce tvrze. Z hlediska archeologické památkové péče se jedná o cenný areál tvořený torzálně zachovanou gotickou tvrzí a terénními relikty usedlostí zaniklých
po 2. světové válce.


V současné době probíhá statické zajištění jižních sklepů a obvodových stěn, s využitím finančních příspěvků ministerstva kultury v rámci havarijního programu. Z důvodu právě probíhajících prací na statickém zajištění tvrze NEVSTUPUJTE do její blízkosti. Hrozí bezprostřední riziko úrazu padajícími předměty, nebo pádem do sklepení.